#
A. Tứ 0937 757 505
thienthienmusic@gmail.com
2021-05-27 09:36:24

BẢNG HỌC PHÍ

ĐĂNG KÝ THEO THÁNG (8 buổi)
Môn Team (3 - 6 hv ) 1 kèm 2 1 kèm 1
CTÂN 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Guitar - Ukulele 1.200.000 1.600.000 2.000.000
Piano - Organ 1.600.000 2.000.000 2.400.000
Trống 2.400.000 2.800.000 3.200.000
Thanh nhạc 2.000.000 2.400.000 3.200.000

 

ĐĂNG KÝ THEO KHOÁ (3 THÁNG, 24 buổi)

Môn Team (3 - 6 hv) 1 kèm 2 1 kèm 1
CTÂN 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Guitar - Ukulele 3.600.000 4.800.000 6.000.000
Piano - Organ 4.800.000 6.000.000 7.200.000
Trống 7.200.000 8.400.000 9.600.000
Thanh nhạc 6.000.000 7.200.000 9.600.000